Advisering ontwikkeling Strip Schoof-Cascade – Hendrik-Ido-Ambacht

Door de gemeenteraad is de structuurvisie ‘Waar de Waal stroomt’ vastgesteld. Eén van de projecten hierin is ‘Strip Schoof-Cascade’. Hierbij is het de ambitie het gebied te ontwikkelen tot een voorzieningenstrip, die voorziet in de behoeften van de gemeente en waarbij de veelheid aan functies de aantrekkingskracht bepaalt. VKZ is gevraagd de eerste fase van het proces te begeleiden, waarbij de nadruk ligt op de ruimtelijke en financiële mogelijkheden.

VKZ heeft vanuit haar kennis en ervaring op het gebied van gebiedsmanagement, gebieds- en vastgoedeconomie de opdrachtgever in deze eerste fase van het proces geadviseerd. Gezien de onduidelijkheden wat betreft draagvlak, samenwerking met of tussen (grond)eigenaren en de ruimtelijke en financiële haalbaarheid, heeft VKZ ingezet op visievorming en een ontwikkelingsroute waarin de opdrachtgever op basis van de juiste informatie, op de juiste momenten voortgangsbeslissingen kon nemen. VKZ heeft op transparante wijze kwalitatieve keuzes inzichtelijk gemaakt over de te doorlopen stappen, de aan te bevelen realisatiestrategie en financiële haalbaarheid van verschillende ruimtelijke scenario’s. De afdeling gebiedseconomie heeft de financiële haalbaarheid van deze studiemodellen inzichtelijk gemaakt en geadviseerd over de risico’s en optimalisatiemogelijkheden van de planvorming. In de volgende fase van het proces zal getracht worden met partijen te komen tot een intentieovereenkomst om vervolgens verdere planvorming gezamenlijk ter hand te nemen.

Diensten

Proces- en projectmanagement
Kostenramingen
Afbeelding bij Herstructurering Franse Gat – Veenvesters
Herstructurering Franse Gat – Veenvesters
Afbeelding bij Projectmanagement Nieuwbouw Koningin Beatrixschool – Utrecht
Projectmanagement Nieuwbouw Koningin Beatrixschool – Utrecht
Afbeelding bij Projectmanagement Binnenduin –  Beverwijk
Projectmanagement Binnenduin – Beverwijk
Afbeelding bij Projectmanagement De Kroon – Baarn
Projectmanagement De Kroon – Baarn