Nieuwe financiële crisis voor gemeentelijke grondbedrijven?

Er dreigt een nieuwe financiële crisis voor een aantal gemeentelijke grondbedrijven. De vaststelling van nieuwe regels voor grondexploitaties door de commissie BBV (Besluit begroting en verantwoording) in maart van dit jaar kan voor een groot aantal gemeenten tot forse financiële wijzigingen leiden. Met name gemeenten met relatief veel uitstaande leningen moeten bedacht zijn op de gevolgen en worden mogelijk geconfronteerd met tegenvallers. Recent heeft de commissie BBV met terugwerkende kracht (per 1 januari 2016) een aantal financiële regels herzien. De effecten hiervan voor het gemeentelijk grondbedrijf kunnen groot zijn. De belangrijkste veranderingen zijn:

  • Er mag geen fictieve interne rekenrente worden gehanteerd. De rentetoerekening gaat uit van het gewogen percentage van de bestaande (externe) leningenportefeuille, in de verhouding vreemd vermogen/totaal vermogen (VV/TT).
  • De te hanteren disconteringsvoet voor de contante waarde bepaling bij negatieve grondexploitaties wordt voortaan gelijk gesteld aan het maximale meerjarig streefpercentage van de Europese Centrale Bank (ECB). Momenteel is dat 2,00%.
  • De looptijd van een grondexploitatie mag maximaal 10 jaar bedragen.

In een voorbeeld hierna is het effect op een grondexploitatie geschetst. Het effect is een verdubbeling van het negatieve resultaat van de lopende grondexploitaties.

In de bovenstaande grafiek zijn van de Meerjaren Prognose Grondexploitatie (MPG) de kosten, opbrengsten, rente en cashflow vóór (blauwe lijn) en ná herziening (rode lijn) van de BBV regels weergegeven. De voorbeeldberekening geeft uiteraard een versimpeld beeld van de werkelijkheid weer. Graag informeren we u verder over de effecten van de BBV regels voor uw organisatie en op welke wijze strategie te voeren om de impact van de nieuwe regelgeving te beperken. Mocht u meer willen weten over dit thema, dan kunt u contact opnemen via info@vkzbv.nl of +31 30 251 74 76.