Regionale parameters voor betrouwbare (grond)exploitatieberekeningen

De Nederlandse woningmarkt groeit in rap tempo. Landelijk gezien zijn de VON-prijzen in 2016 met 9% gestegen. Regionaal zijn er daarentegen grote verschillen. Een kwart van de totale prijsstijging is namelijk toe te schrijven aan de regio’s Amsterdam en Utrecht. De overige grote steden én de studentensteden hebben ook een bovengemiddelde stijging van de VON-prijzen. Vooral in de landelijke gebieden is de prijsstijging lager dan gemiddeld, terwijl de VON-prijzen per m² hier sowieso al (ver) achter blijven ten opzichte van het landelijk gemiddelde.

Ontwikkeling woningmarkt 2016

Figuur 1: Ontwikkeling huizenprijzen 4e kwartaal 2016 t.o.v. 4e kwartaal 2015. Bron: NVM.

Naast de VON-prijzen nemen ook de bouw- en stichtingskosten toe. Deze kostenstijging blijft op dit moment echter nog achter bij de toename in de VON-prijzen. Eén van de effecten hiervan is dat de (residuele) grondwaarden sterk stijgen. Aangezien de VON-prijzen regionaal sterk verschillen zullen óók de effecten op de (residuele) grondwaarden dit patroon laten zien.

Bouwkostenontwikkeling 2016

De toename van de bouwkosten is het afgelopen jaar circa 1,25% geweest. Er zijn op dit moment signalen in de markt dat deze groei sterker zal zijn in 2017. Zo is de verwachting dat de kosten voor materialen zullen toenemen, maar zullen vooral de kosten die de aannemers doorrekenen stijgen, vanwege de toename van bouwontwikkelingen.

Figuur 2: Ontwikkeling indexcijfers woningbouw 2015-2017. Bron: Bouwkostenindex.nl

Naast de opbrengsten- en kostenparameters is ook de rente een belangrijke factor voor vastgoed- en gebiedsontwikkelingen. De huidige rentestand is nog steeds historisch laag, maar op langere termijn wordt verwacht dat de rente weer gaat oplopen. Bij langlopende ontwikkelingen is het dus van belang hier een gedegen onderbouwing van te hebben en dit mee te nemen in de analyse.

De huidige marktomstandigheden in de gebieds- en vastgoedontwikkelingen vereisen een gefundeerde onderbouwing van de parameters per project. Regionale verschillen zorgen ervoor dat de gehanteerde opbrengsten- en kosten(parameters) regelmatig kritisch moeten worden geanalyseerd. Indien dit niet wordt gedaan óf indien er tóch gerekend wordt met globale parameters, zullen onnodige risico’s worden aanvaard.

VKZ heeft brede ervaring in het toepassen van regionale parameters en actualiseert voor vele opdrachtgevers en projecten de huidige grond- en vastgoedexploitaties. Mocht u hier meer informatie over willen hebben, neem dan contact op met een van onze vastgoed-of gebiedseconomen via +31 30 251 74 76.