Er is weer volop dynamiek! Maar wat betekent dit voor uw grondexploitatie?

De markt trekt aan en daarmee is er een groeiende behoefte aan het doorrekenen van bouwplannen. In de grote steden trekt de markt dermate snel aan dat partijen bereid zijn risico’s te nemen die zij lang niet bereid waren te nemen.

Tegelijkertijd met de aantrekkende markt is er voor gemeentes een aanscherping van de regels door de commissie Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). Scherpere eisen aan maximale doorlooptijden en parameters leggen een extra druk op gemeentelijke grondexploitaties. Voor zowel marktpartijen als gemeentes is het dus belangrijk dat grondexploitaties actueel zijn en inzicht bieden in risico’s. VKZ biedt hiervoor het VKZ grondexploitatiemodel. Dit is een door VKZ ontwikkeld model waarin de meest recente wet- en regelgeving is verwerkt. Met het VKZ grondexploitatiemodel kunnen de financiële effecten op een snelle wijze inzichtelijk worden gemaakt, zowel op het niveau van één solitaire grondexploitatie of voor het Meerjarenperspectief Grondexploitaties[1] (MPG) op integraal niveau. Berekeningen worden in MS Excel uitgevoerd hetgeen laagdrempelig is voor de plan- en vastgoedeconoom. Voordelen van het VKZ grondexploitatiemodel zijn:

  • Geen licentiekosten (bij maatwerk en advies door VKZ).
  • Maatwerk en aansluiting op werkwijze en administratie van de gemeente (onder andere kostensoorten en kostenplaatsen) ten behoeve van budgetbewaking ruimtelijke projecten.
  • Koppeling tot een totaaloverzicht van de projecten in de vorm van een MPG.
  • Laagdrempelig in gebruik en voorzien van controle meldingen.
  • Automatisch generen van tabellen in MS Excel, presentatie van de cijfers ten behoeve van MS Word (input rapportage).
  • Voorbereid op uitbreiding met verschillende modules (residuele grondwaardeberekening vastgoed, koppeling administratie/budgetbewaking, koppeling financiën/treasury, Vpb, capaciteitsplanning personeel, exploitatieplan Wro, et cetera).
  • Mogelijkheden voor het snel uitvoeren van scenario-analyses en risicoanalyses.
  • Aansluiting bij actuele methodiek conform Besluit Begroting en Verantwoording (BBV-regels). Denk hierbij aan fiscaal dossier Vpb en parameters grondexploitatie.

VKZ heeft ruime ervaring met het opzetten van de totale financiële organisatie van ruimtelijke projecten binnen (gemeentelijke) organisaties, inclusief het implementeren van het grondexploitatiemodel als financieel-economisch instrumentarium. Bij diverse gemeenten (onder andere Boskoop, Leiderdorp, Oosterhout en Kaag en Braassem) en partijen (onder ander Woonpartners Midden-Holland en Woonstad Rotterdam) is het grondexploitatiemodel van VKZ inmiddels geïmplementeerd. Mocht u meer willen weten over de rekenmodellen van VKZ, dan kunt u contact opnemen met Rogier van Keulen, via info@vkzbv.nl of +31 30 251 74 76.

[1] Andere benamingen die worden gehanteerd voor dit instrumentarium zijn onder andere: gemeentelijke integrale grondexploitatie (GIG), meerjaren prognose grondexploitaties (MPG) en meerjarenprogramma grondexploitaties (MPG).