Nieuw Landschap

In het landelijk gebied vinden ongemerkt grote veranderingen plaats door (bevolkings)krimp, een veranderende (agrarische) economie en de hernieuwde waardering voor het landschap. Nieuw Landschap zoekt in de regio’s Kop van Noord-Holland, West-Brabant en Zeeland naar manieren om deze ontwikkelingen in goede banen te leiden. Het gaat daarbij om een nieuwe koers voor het landelijk gebied, waarin verbanden worden gelegd tussen de bevolkingsontwikkeling en economische veranderingen en gezocht wordt naar nieuwe opdrachtgevers. Nieuw Landschap wordt mede mogelijk gemaakt door het Stimuleringsfonds voor Architectuur en de provincies Noord-Holland, Noord-Brabant en Zeeland en de regio Kop van Noord-Holland

Constatering bij dit onderzoek en aanpak is dat de verantwoordelijkheid voor de ruimtelijke kwaliteit van het landschap vreemd genoeg enkel bij de (provinciale) overheid ligt, en niet bij diegenen die dat landschap produceren – de agrariërs. Beleidsmakers en bestuurders enerzijds en agrarische ondernemers anderzijds kijken met een andere bril, en spreken een andere taal als het gaat over het wel of niet toestaan van plannen en ontwikkelingen. Dit past niet bij een tijd waarin de overheid terugtreedt en het initiatief bij lokale partijen en ‘krachten’ wordt gelegd. Dit leidt dan ook tot misverstanden, energieverlies en patstellingen. Lange termijn en abstracte visies op de toekomst staat daarbij lijnrecht tegenover de kortere pragmatische productie gerichte visie van de lokale ondernemers. Het Nieuwe Landschap heeft hard gewerkt om deze barrière tussen partijen weg te nemen middels concrete plannen.

Met een breed team is er gewerkt aan het uitwerken van een toekomstvisie op de ontwikkeling van het landschap/ cultureel erfgoed met daarin aandacht voor een aantal concrete plannen. Een en ander met als doel om een aantal icoon-projecten per provincie uit te werken in vorm en haalbaarheid. VKZ was onderdeel van dit team met specifiek aandachtsgebied de haalbaarheid van de diverse vraagstukken oplossingen. Een en ander heeft zich vertaald naar een aantal concrete visies en plannen voor het behoud van het kenmerkende landschap in de genoemde provincies.

Diensten

Proces- en projectmanagement
Afbeelding bij Lieven fase 6 en 8 van Lieven de Key – Amsterdam
Lieven fase 6 en 8 van Lieven de Key – Amsterdam
Afbeelding bij Studentenhuis van Unitas S.R. – Utrecht
Studentenhuis van Unitas S.R. – Utrecht
Afbeelding bij Woningbouwopgave voor Stadgenoot – Amsterdam
Woningbouwopgave voor Stadgenoot – Amsterdam
Afbeelding bij Projectmanagement Nieuwbouw Koningin Beatrixschool – Utrecht
Projectmanagement Nieuwbouw Koningin Beatrixschool – Utrecht