Mediation Palenstein – Zoetermeer

De naoorlogse uitbreidingswijk Palenstein (Zoetermeer) ligt op een steenworp afstand van het stadshart. De wijk kent inmiddels een hoge doorstroming en een leefbaarheidsproblematiek. De gemeente en de drie corporaties met bezit in de wijk hebben gekozen voor herstructurering van de wijk. De uitkomst daarvan was een mix van initiatieven, gericht op het realiseren van meer gevarieerde woonmilieus en het aanpakken van sociale problemen. De eerste fase van de herontwikkeling is gerealiseerd, een tweede fase in uitvoering. De tekorten van de herstructurering zijn voor alle partijen aanzienlijk gestegen. De economische omstandigheden zijn ingrijpend gewijzigd en dit geldt ook voor de opvattingen van partijen met betrekking tot het na te streven eindbeeld voor de wijk. Dit leidde tot heroverweging van de planuitgangspunten, nader onderzoek en overleg met betrekking tot de haalbaarheid en het herijken van de gemaakte financiële afspraken. Partijen hebben VKZ gevraagd hen als onafhankelijk adviseur te begeleiden bij deze heroverweging, herijking en het opnieuw vastleggen van de afspraken.

In eerste instantie is door VKZ de focus gelegd op een analyse van de pijnpunten, maar ook de gezamenlijk gedragen punten. Daarnaast zijn de exploitaties en plannen van de partijen geanalyseerd. Vervolgens is getracht om middels nadere duiding en optimalisatie van de stedenbouwkundige en programmatische uitgangspunten te komen tot een voor de partijen gezamenlijk, alsmede afzonderlijk, haalbaar en gedragen plan te komen. Hoewel de basisprincipes van de afspraken in stand zijn gelaten, heeft op onderdelen aanpassing en verfijning plaatsgevonden teneinde deze haalbaarheidsconclusie te kunnen trekken. De stedenbouwkundige, programmatische en financiële afspraken zijn vastgelegd in een zogenaamd Hoofdlijnendocument.

Diensten

Proces- en projectmanagement
Afbeelding bij Lieven fase 6 en 8 van Lieven de Key – Amsterdam
Lieven fase 6 en 8 van Lieven de Key – Amsterdam
Afbeelding bij Studentenhuis van Unitas S.R. – Utrecht
Studentenhuis van Unitas S.R. – Utrecht
Afbeelding bij Woningbouwopgave voor Stadgenoot – Amsterdam
Woningbouwopgave voor Stadgenoot – Amsterdam
Afbeelding bij Herstructurering Franse Gat – Veenvesters
Herstructurering Franse Gat – Veenvesters