Taxatie herontwikkeling Orthen-Links – ‘s-Hertogenbosch

De woonbuurt Orthen-Links in ’s-Hertogenbosch is één van de aandachtsgebieden in het kader van het Grotestedenbeleid (GSB). Het project ‘herontwikkeling Orthen-Links’ is actief opgestart door gemeente ’s-Hertogenbosch en BrabantWonen, maar de uitkomst van de marktconsultatie was dat het voorliggende stedenbouwkundig plan niet afzetbaar was en daarmee niet de benodigde opbrengsten genereert voor de grondexploitatie. BrabantWonen wil naar aanleiding van deze conclusie onderzoeken hoe wel tot een haalbaar stedenbouwkundig plan gekomen kan worden, zowel in ruimtelijke als in financiële zin.

VKZ is gevraagd ondersteuning te bieden aan BrabantWonen ten aanzien van het procesmanagement en de gebieds- en vastgoedeconomie. Voor de eerste fase betekent dit het verrichten van alle werkzaamheden die nodig zijn om te bepalen in hoeverre het mogelijk is om tot een haalbaar stedenbouwkundig plan te komen, onder andere het opstellen van een startdocument/Plan van Aanpak, een fasedocument en een Samenwerkingsovereenkomst (gemeente ’s-Hertogenbosch en BrabantWonen). VKZ treedt hierbij op als (financieel) intermediair tussen BrabantWonen en de gemeente ’s-Hertogenbosch. Deze onafhankelijke rol zorgt voor openheid en wederzijds vertrouwen tussen partijen. In de tweede fase betekent dit het daadwerkelijk realiseren van een haalbaar stedenbouwkundig plan. VKZ heeft de planning bewaakt en gestuurd, heeft het stedenbouwkundig plan uitgewerkt en een grond-, opstal- en beheerexploitatie gemaakt.

Mede dankzij de procesmatige aansturing in combinatie met de financiële expertise en deskundigheid van VKZ zijn partijen erin geslaagd om binnen één jaar het niet haalbare stedenbouwkundige plan te vertalen in een ruimtelijk gedragen en financieel haalbaar plan. Met name de financieel onafhankelijk rol die VKZ vervult tussen enerzijds de gemeente en anderzijds BrabantWonen heeft dit mogelijk gemaakt.

Diensten

Proces- en projectmanagement
Kostenramingen
Afbeelding bij Lieven fase 6 en 8 van Lieven de Key – Amsterdam
Lieven fase 6 en 8 van Lieven de Key – Amsterdam
Afbeelding bij Studentenhuis van Unitas S.R. – Utrecht
Studentenhuis van Unitas S.R. – Utrecht
Afbeelding bij Woningbouwopgave voor Stadgenoot – Amsterdam
Woningbouwopgave voor Stadgenoot – Amsterdam
Afbeelding bij Herstructurering Franse Gat – Veenvesters
Herstructurering Franse Gat – Veenvesters