Civieltechnische kostenraming De Contreie – Oosterhout

De gemeente Oosterhout is bezig met de planvorming voor het woongebied De Contreie, hier worden circa 820 woningen, een Brede School en een sportcomplex gerealiseerd. VKZ is gevraagd een civieltechnische kostenraming op te stellen op basis van het stedenbouwkundig plan ten behoeve van de grondexploitatie(plan)berekening van de gemeente.

VKZ heeft ruime ervaring met het opstellen van (gemeentelijke) grondexploitaties en is bekend met het abstractieniveau van de civieltechnische kostenraming in relatie tot de grondexploitatie. Op basis van ervarings- en kengetallen kan daarom snel een civieltechnische kostenraming opgesteld worden. In dit geval is voor alle negen deelgebieden een separate civieltechnische kostenraming opgesteld. Hierbij zijn hoeveelheden ingeschat op basis van het ruimtegebruik en gelden de hoeveelheden als input voor de begroting van de directe kosten. Daarnaast zijn de staartkosten voor de aannemer (indirecte kosten) inzichtelijk gemaakt. Specifiek is rekening gehouden met het kwaliteitsniveau van de openbare ruimte conform het beeldregieplan. In een rapportage zijn de uitgangspunten en aannames die ten grondslag liggen aan de civieltechnische kostenberekening beschreven en zijn aanbevelingen gedaan voor optimalisatie en nadere planuitwerking.

Diensten

Kostenramingen
Afbeelding bij Lieven fase 6 en 8 van Lieven de Key – Amsterdam
Lieven fase 6 en 8 van Lieven de Key – Amsterdam
Afbeelding bij Woningbouwopgave voor Stadgenoot – Amsterdam
Woningbouwopgave voor Stadgenoot – Amsterdam
Afbeelding bij Herstructurering Franse Gat – Veenvesters
Herstructurering Franse Gat – Veenvesters
Afbeelding bij Consultancy Hero Kinderopvang – Haarlem
Consultancy Hero Kinderopvang – Haarlem